Usvojen novi Zakon o turizmu

Skupština Srbije usvojila je danas izmene Zakona o turizmu, koje treba da doprinesu suzbijanju sive ekonomije u toj oblasti i boljoj zaštiti turista koji putuju preko turističkih agencija.

Preleske_blic_vesna lalic_beograd_Di002812194_1000x0

Kako je tokom skupštinske rasprave o tom aktu rekao ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, nova rešenja predvidaju šire nadležnosti inspekcijskog nadzora, a predvideno je da inspekcije mogu ubuduće da kontrolišu rad u privatnom sektoru, ispunjenost minimalnih tehnickih uslova u privatnom sektoru i seoskim domacinstiva, kao i naplatu boravišne takse.

Ministar je naveo da se njima definišu i jasni kriterijumi za izbor direktora turistickih organizacija, a predvideno je i da organizatori putovanja moraju da imaju bankarsku garanciju ili polisu kako bi dobili licencu za rad.

Prioritetan zadatak predloženih izmena, kako je navela Vlada Srbije u obrazloženju, jeste i uspostavljanje pravnog okvira koji bi pružio punu podršku uspešnom i efikasnom upravljanju razvojem turizma i koji bi obezbedio usaglašenost svih zakona kojima se reguliše ta oblast.

Izmenama se uvodi mogućnost podsticanja turističkog prometa realizovanog na teritoriji Srbije, čime država može da utiče na unapređenje turističkog prometa i deviznih efekata od turizma.

U cilju efikasnijeg ostvarivanja primarnog zadatka – suzbijanja sive ekonomije, izvršena je preraspodela prava, obaveza i ovlašćenja inspekcijskih službi. Tako je lokalnoj samoupravi, odnosno ovlašćenim inspekcijskim organima lokalne samouprave poveren određeni deo nadzora nad primenom ovog zakona.

U cilju efikasnije realizacije i naplate propisanih kazni, shodno novim odredbama Zakona o prekršajima, kao jedno od ovlašćenja inspektora uvodi se mogućnost izdavanja prekršajnog naloga, a sa tim u vezi za određene prekršajne sankcije utvrđene su novčane kazne u fiksnom iznosu.

Izmenama se, pored ostalog, ponovo vraća obaveza da sami kandidati snose troškove polaganja i teorijskog i praktičnog dela stručnog ispita, a Vlada Srbije očekuje da će time doći do većeg priliva u budžet RS i budžet jedinice lokalne samouprave. Propisuje se i da direktora TOS-a imenuje i razrešava Vlada Srbije, na predlog ministarstva, predviđa se da se za teritoriju autonomne pokrajine i za teritoriju lokalne samouprave može osnovati turistička organizacija, a uvodi se obaveza da je pre otpočinjanja obavljanja delatnosti posrednik dužan da se registruje u Registar turizma.

Registar turizma vodi Agencija za privredne registre, a u njemu se registruju turističke agencije – organizatori putovanja i turisticke agencije – posrednici.

U Registru turizma evidentiraju se upravljači turističkih prostora, turistička mesta, destinacijske menadžment organizacije, destinacijske menadžment kompanije, profesionalni organizator kongresa, turističke organizacije, ugostitelji, kategorisani i nekategorisani ugostiteljski objekti, lica koja pružaju usluge u domaćoj radinosti…