Sa vaučerima u Pribojsku Banju!

Tekuća sezona u Pribojskoj banji donela je značajne novine, kako u izgledu samog centra Banje tako i u načinu poslovanja a sve u cilju boljeg promovisanja i pospešenja turizma. Od ove godine odmor u Pribojskoj banji moguće je sprovesti uz pomoć subvencija odnosno popularnih vaučera!Pribojska Banja vauceri

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da tokom 2016. godine iskoristite svoje pravo za dobijanje vaučera i tako budete naš gost.

Smeštaj u Pribojskoj Banji uz vaučere moguć je u privatnom smeštaju “Novaković” (kliknite na link za više informacija o smeštaju).

Smeštaj “Novaković” – Pribojska Banja možete direktno kontaktirati i dobiti rezervaciju, kao preduslov za predaju formulara.

Rezervacije, prijave i plaćenje preko vaučera ostvaruje se u saradnji sa Turističkom Organizacijom Priboj.

Opšte informacije:

Preuzimanjem besplatnih vaučera za smeštaj u Srbiji dobijate mogućnost da, veoma povoljno, obezbedite za sebe trenutke aktivnog odmora u penzionerskim danima ili kratak predah u brzom ritmu radne svakodnevice.

U daljem tekstu ćemo vam navesti šta je potrebno za dobijanje vaučera i kako možete iskoristiti navedene pogodnosti.

Osnovne informacije o vaučerima:

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti na sledeći način:

– njime se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i sl;

– vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika vaučera;

– vaučer se može koristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje pet noći;

– vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;

– vaućer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2016. godine.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana od početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

Ko može dobiti vaučer?

Mogućnost dobijanja vaučera imaju:

1) penzioneri;

2) nezаposlenа licа iz evidencije Nаcionаlne službe zа zаpošljаvаnje;

3) korisnici prаvа nа dodаtаk zа pomoć i negu drugog licа, koji to prаvo ostvаruje u sklаdu sа zаkonom kojim se uređuje socijаlnа zаštitа;

4) korisnici prаvа nа dodаtаk zа pomoć i negu drugog licа, koji to prаvo ostvаruje u sklаdu sа zаkonom kojim se uređuje penzijsko i invаlidsko osigurаnje;

5) zаposlenа licа sа primаnjimа, kojа ne prelаze iznos od 60.000,00 dinаrа mesečno (neto);

6) rаtni vojni invаlidi sа primаnjimа, kojа ne prelаze iznos od 60.000,00 dinаrа mesečno (neto);

7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;

8) nosilac aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se izjasnio da se bavi isključivo poljoprivredom upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13).

Korisnik vаučerа može ostvаriti prаvo nа subvencionisаno korišćenje uslugа smeštаjа u ugostiteljskim objektimа sаmo po jednom osnovu.

Kako dobiti vaučer?

Do vaučera možete doći vrlo lako! Pre svega morate izvršiti rezervaciju smeštaja i popuniti Prijavu.

Obrazac Prijave za vaučere možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Popunjenа Prijаvа, sа potrebnom dokumentаcijom, podnosi se preko šаlterа JP “Poštа Srbije“, nа teritoriji cele Republike Srbije.

Prijаvu trebа popunjаvаti ručno, čitko, štаmpаnim slovimа i potpisаti je svojeručno.

Uz Prijаvu potencijаlni korisnik vаučerа obаvezno prilаže:

– fotokopiju lične kаrte

– potvrdu ugostiteljа dа je izvršenа rezervаcijа smeštаjа nа njegovo ime.

Kаo potvrdа o rezervаciji prihvаtаće se i potvrdа kojа je poslаtа elektronskim putem, kаo e-mаil ili skenirаn dokument, koji je overen i potpisаn. Potvrdа trebа dа sаdrži broj potvrde i period rezervаcije, kаo i ime i prezime licа nа kogа glаsi.

Uz Prijаvu se obаvezno podnosi i sledeći dokаz:

1) Za penzionere: poslednji penzioni ček ili kopija rešenja o ostvarenoj penziji, odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju;

2) Za nezaposlene, odnosno korisnike posebne novčane naknade i privremene naknade: fotokopija uverenja Nacionalne službe za zapošljavanje o prijavi na evidenciju lica koja traže zaposlenje – za nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno fotokopija uverenja/potvrde Nacionalne službe za zapošljavanje za korisnike posebne novčane naknade i privremene naknade;

3) Za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita: fotokopija rešenja ili uverenja, kojim se dokazuje ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica izdato od strane centra za socijalni rad, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Sekretarijata za socijalnu zaštitu;

4) Za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje: fotokopija rešenja ili uverenja, kojim se dokazuje ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu za pomoć i negu drugog lica, izdato od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

5) Za radno angažovana lica čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno: original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac;

6) Za ratne vojne invalide i civilne invalide rata čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno: fotokopija rešenja ili uverenja o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida ili civilnog invalida rata koje izdaje nadležni organ, sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno (za primanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava);

7) Za korisnike prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu: fotokopija rešenja ili uverenja o priznatom pravu na invalidninu po palom borcu koje izdaje nadležni organ;

8) Za nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se izjasnio da se bavi isključivo poljoprivredom: fotokopija potvrde o aktivnom statusu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva iz Registra poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Smeštaj “Novaković” – Pribojska Banja možete direktno kontaktirati i dobiti rezervaciju, kao preduslov za predaju formulara.

Obrazac Potvrde za zaposlene o visini primanja možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Originalno obaveštenje Ministarstva, sa svim detaljima, možete preuzeti ako kliknete OVDE.