Poziv ugostiteljima da se prijave za realizaciju vaučera u 2016. godini

Na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, a u vezi sa Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija poziva ugostitelje da se prijave za realizaciju dodele vaučera u 2016. godini.

511378_srbija-letovanje-tanjug_fNa ovaj poziv mogu se prijaviti ugostitelji sa teriotorije Republike Srbije: privredni subjekti, druga pravna lica, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa Zakonom o turizmu.

Poziv ne važi za ugostitelje koji pružaju usluge smeštaja na teritoriji Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca (izuzeće se ne odnosi na zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije).

Vrednost vaučera i ovaj put iznosiće 5.000 dinara. Vaučerom se može platiti isključivo usluga smeštaja. Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar 2016. godine.

Uslovi i dokumentacija za podnošenje prijave

Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera ugostitelji podnose pisanim putem ministarstvu.

1. a) Privredni subjekti i druga pravna lica (zdravstvene ustanove) popunjavaju Obrazac 1.

b) Fizička lica (soba, kuća, apartman, seosko turističko domaćinstvo) popunjavaju Obrazac 2.

Obrasci se mogu preuzeti u prilogu ove vesti, kao i na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

2. a) Privredni subjekt i drugo pravno lice, uz prijavu dostavlja i kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar, a za kategorisane objekte i kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju.

b) Zdravstvena ustanova koja organizuje boravak i pruža usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, uz prijavu dostavlja kopiju odobrenja ministra u skladu sa članom 60. stav 2. Zakona o turizmu.

c) Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, uz prijavu dostavlja kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno, kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju seoskog turističkog domaćinstva, kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge, kopiju ugovora sa privrednim subjektom ili pravnim licem, na osnovu kog fizičko lice pruža ugostiteljske usluge, kao i uverenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o evidentiranju tog ugovora.

Za svaki objekat koji ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodele vaučera, podnosi se posebna prijava. Za objekte domaće radinosti, zasebnim objektom se smatra kuća, apartman i soba. Seosko turističko domaćinstvo se smatra jednim objektom.

Način podnošenja prijave

Prijava za učešće u realizaciji dodele vaučera dostavlja se preko pisarnice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za turizam, na adresu: Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Rok za podnošenje prijava

Lista ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera biće objavljena 31. decembra 2015. godine. Ministarstvo će listu mesečno ažurirati novopristiglim prijavama i objavljivati na svom sajtu. Nepotpune i netačne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Način realizacije šeme dodele vaučera

1) Potencijalni korisnik vaučera rezerviše smeštaj kog ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja je uslov za dodelu vaučera od strane ministarstva. Ukoliko lice otkaže rezervaciju, neće snositi posledice zbog toga.

2) Ugostitelj je dužan da usluge noćenja pruži licima na koje glasi vaučer.

3) Po završetku korišćenja usluga smeštaja, ugostitelj ručno popunjava vaučer sa potrebnim podacima, potpisuje ga i pečatira, a korisnik vaučera, odnosno njegov roditelj ili staratelj, potpisuje vaučer i izjabu o uslugu smeštaja.

4) U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.

5) Po završetku korišćenja usluga smeštaja, ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni isečak, koji sadrži objedinjeno sve usluge (noćenje, noćenje sa doručkom, polupansion, pansion, i sl) koје su pružene korisniku vaučera za ceo period korišćenja usluge smeštaja. Fiskalni isečak mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama, kao i iznos boravišne takse, njenog oslobađanja od plaćanja ili umanjenja na način propisan Zakonom o turizmu.

6) U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga smeštaja. Ugostitelj mesečno, a najkasnije do 25. novembra 2016. godine, dostavlja ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom, i to:

– Overen i potpisan spisak realizovanih vaučera;
– Uredno popunjene, potpisanei pečetirane vaučere;
– Propisan fiskalni račun izdat za ukupno pružene usluge uz vaučer;

Ugostitelj dostavlja i overenu i potpisanu specifikaciju koja sadrži:

– Sve pružene usluge sa posebno iskazanom uslugom noćenja i pojedinačnom cenom (koja se jedino i refundira);
– Iskazan PDV (za privredne subjekte i druga pravna lica);
– Iskazan iznos boravišne takse, sa naznakom o eventualnom umanjenju ili oslobađanju.

Na osnovu uredno dostavljene dokumentacije, sredstva se refundiraju u roku od 45 dana. Zahtevi koji pristignu nakon navedenog roka neće biti refundirani. Neće biti refundirani ni vaučeri koji su nepravilno popunjeni, nepotpisani, nepečatirani, nečitko popunjeni ili oštećeni.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i na brojeve telefona: 011/3122867 и 011/3139853.

Izvor: Turistički svet